Tiedollisten oikeuksien turvaketju

Lastensuojelun Keskusliiton vuotuisten lastensuojelupäivien aiheena oli tänä vuonna yhdessä tekeminen aiheella ”Ketju kannattelee”. Teema innosti pohtimaan sitä, millainen ketju on luotu kannattelemaan lasten ja nuorten tiedollisten oikeuksien turvaamista.

Keskeinen perusta ketjulle eli kaikkien aikuisten velvollisuudelle varmistaa, että nuori tuntee kulloisenkin asemansa ja keskeiset oikeutensa, tulee lapsen oikeuksien sopimuksesta. Sopimuksen 42 artiklan mukaan sopimusvaltiot sitoutuvat saattamaan yleissopimuksen periaatteet ja määräykset lasten tietoon tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti.

Eri sijaishuollon ammattilaisilla on yhteinen vastuu siitä, että nuoret ovat sijoituksensa aikana perillä oikeuksistaan ja asemastaan sijaishuollossa. Velvollisuudet pohjautuvat sosiaalihuollon asiakaslain säännöksiin, minkä lisäksi sijaishuollon ammattilaisten velvollisuuksia tarkennetaan lastensuojelulaissa. Kun jokainen ammattilainen edistää asiaa omassa työssään, rakennetaan nuorelle jatkuvasti täydentyvää kuvaa sijaishuollon kokonaisuudesta, sen eri palasista ja niiden välisistä yhteyksistä.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän roolia on haluttu korostaa säätämällä oma erillinen lainkohtansa tietojen antamisesta lapselle sijaishuollossa eli lastensuojelulain 53 §. Eduskunnan oikeusasiamies on puolestaan painottanut viime aikaisessa ratkaisukäytännössään vahvasti lapsen sijaishuoltopaikan aikuisten tärkeää roolia tiedollisten oikeuksien turvaajina. Ketju rakentuu pala palalta, kuten luottamuskin.

Yhtä lailla tärkeässä asemassa ovat muut sijoitettujen nuorten kanssa eri tehtävissä toimivat ammattilaiset. Eräs tapaamamme nuori nosti erityisesti esiin terveydenhuollon ammattilaisten vastuut. Aikuisten tulisi ensinnäkin aina selittää selkeästi nuoren mahdollisuudet itse arvioida eri palvelujen tarpeellisuutta. Lisäksi nuorelle tulisi aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kertoa miten häntä koskevia tietoja käytetään, kenelle niitä voidaan luovuttaa, ja millaisissa tapauksissa nuorella on oikeus kieltää tietojensa antaminen eteenpäin.

Nuoren esiin nostamat seikat kuvaavat hyvin sitä, miten tieto rakentaa yhteyksiä ja myös tavoittelee aina laajempaa kokonaisuuksien hallintaa. Samat periaatteet koskevat muita nuoren kanssa eri tehtävissä toimivia ammattilaisia.

Nuori täydentää jatkuvasti kuvaa itsestään ja maailmasta. Se tarkoittaa myös asioiden jäsentämisen ja käsitteellistämisen tarvetta. Vahvan ja luotettavan ketjun avulla voidaan vastata tähän tarpeeseen siten, että nuoren osallisuus todella toteutuu.