Nuorilla oikeus tietoon!

Saamalla riittävästi tietoa oikeuksistaan ja asemastaan sijaishuollon asiakkaana, tulevat sijaishuollon tavoitteet, toimet ja päätökset nuorelle ymmärrettävämmiksi. Erityisen tärkeää olisi, että nuori tietäisi mahdollisimman hyvin, miten hän voi itse vaikuttaa asemaansa ja oikeuksiensa toteutumiseen.

Ymmärryksen ja tiedon lisääntyminen lisää nuoren voimavaroja, edistää hänen pyrkimyksiään tavoitella itsenäistymistä ja oman elämänsä hallintaa sekä antaa välineitä yhteistyölle. Tärkeää on luottamuksen näkökulma. Ajattelemme, että sijaishuollossa olevan nuoren luottamusta voidaan osaltaan vahvistaa sillä, että häntä autetaan ymmärtämään mistä lastensuojelussa on kysymys, kuinka nuoren asema ja oikeudet turvataan lastensuojelussa ja miten nuori voi itse vaikuttaa omassa asiassaan.

Myös lastensuojelujärjestelmä tunnistaa sijoitetun nuoren tarpeen saada tietoa. Nuorelle on lainsäädännössä turvattu vahva oikeus saada tietoa omista oikeuksistaan ja asemastaan lastensuojelussa.

Nuorten tiedot asiakkuuttaan koskevasta sääntelystä ovat kuitenkin käytännössä usein puutteelliset. Tämä on nostettu toistuvasti esiin laillisuusvalvojien, lapsiasiavaltuutetun, eri lapsijärjestöjen ja lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroissa ja kannanotoissa.

NOJA-hankkeen tärkeänä tavoitteena on löytää keinoja ja välineitä siihen, että nuoret saisivat paremmin tietoa asemastaan ja oikeuksistaan lastensuojelun asiakkaina juuri heille soveltuvalla ja heitä kiinnostavalla tavalla. Heti hankkeen alussa mukaan kehittämistyöhön koottiin ryhmä nuoria. Työskentelyyn osallistui myös lastensuojelun kokemusasiantuntija Osallisuuden Aika ry:stä. Mallinnusten kehittäminen ja muokkaaminen jatkuu hankkeen ajan nuorten kohtaamisista saatujen kokemusten ja palautteen perusteella. Keskeisessä osassa on myös nuorten kanssa arjessa toimivilta työntekijöiltä saatu palaute.