Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkomateriaalista


Lastensuojelun Keskusliiton kanssa laaditun ”Kaikkein tärkeimmät asiat – nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa” -oppaan yhteydessä tulee käyttöön verkkomateriaali, joka käsittelee nuoren oikeuksia sijaishuollossa. Verkkomateriaali on suunnattu sekä aikuisille että nuorille, ja sen toivotaan tarjoavan tukea yhteiselle oikeuksia koskevalle vuoropuhelulle. Materiaali löytyy osoitteesta www.oikeudetsijaishuollossa.fi.

Verkkomateriaaliin käsiteltäviksi ovat valikoituneet ne nuorelle kuuluvat perus- ja ihmisoikeudet, joihin liittyvät ilmiöt ovat sijaishuollossa erityisesti esillä. On kuitenkin tärkeä huomata, että yhtä lailla kaikki muut perus- ja ihmisoikeudet ovat nuorelle tärkeitä, eikä tarkastelua ole syytä rajoittaa ainoastaan materiaalissa käsiteltyihin oikeuksiin.

Oikeuksien kuvaukset on rakennettu materiaalissa seuraavasti:

  • Ensin kuvataan niitä jokaiselle ihmiselle tärkeitä asioita, joita suojataan perus- ja ihmisoikeutena sekä kerrotaan mitä oikeuden antama suoja tarkoittaa käytännössä.
  • Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan oikeuden merkitystä erityisesti sijaishuollossa.

Verkkomateriaali sisältää lisäksi aihetta taustoittavia kysymyksiä, esim. miksi oikeuksia koskeva tieto on nuorelle tärkeää ja mitä lapsen edulla tarkoitetaan, eli samoja teemoja kuin oppaassa.

Verkkomateriaalin sisällöt ovat syntyneet NOJA-hankkeen kokemuksista käsitellä oikeuksia nuorten kanssa. Materiaalia on kehitetty pitkin hankematkaa, sekä käytetty toiminnassa. Voidaan sanoa, että kyse on ollut prosessista, johon kaikki hankkeen aikana tavatut nuoret ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat vaikuttaneet. Palautetta on saatu ja haettu myös yhteistyötahojen aikuisilta, ja tekstejä ovat kommentoineet lisäksi tutkijat ja lapsen oikeuksien asiantuntijat. Kieltä on mietitty yhdessä selkokielen asiantuntijan kanssa.

Nuorten kanssa järjestettiin erikseen myös työpajat, joissa pohdittiin sekä oikeuksien sisältöjen kuvaamista että kuvitusideoita. Mukana oli nuoria, jotka olivat osallistuneet aiemmin hankkeen ryhmätoimintaan. Myös kevään 2019 työskentelyssä SOS-kehittäjänuorten kanssa mietittiin tekstejä ja kuvituksia.

Nuorilta tulleista kuvitusideoista haluamme nostaa erityisesti esiin seuraavat:

  • Heijastin kuvastamassa aikuisen nuoreen kohdistamaa suojelua ja huolenpitoa.
  • Idea ”suojakuplasta” kuvaamaan oikeutta koskemattomuuteen ja turvallisuuteen nousi esiin useammalta eri nuorelta.
  • Oikeus kehitykseen ei ollut helpoin kuvituksen keksimisen osalta. Mikä innovatiivinen idea siis olikaan pelimaailmaa resonoiva nuoli ”level up” kuvaamaan siirtymistä aina seuraavalle tasolle!

Kuvitukset toteutti loistava graafinen suunnittelija Inka Kosonen.

Matkan varrella saadussa palautteessa on välillä nostettu esiin kysymys siitä, voisiko materiaali sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi lastensuojelulain sääntelystä. Kysymys on perusteltu ja varmasti myös sentyyppiselle materiaalille on tarvetta. Tässä materiaalissa on kuitenkin haluttu kuvata ennen kaikkea perus- ja ihmisoikeuksien perustavanlähtöisiä ideoita ja tavoitteita.

Tarkastelutapaa voi ehkä kuvata ilmiölähtöiseksi. Tavoitteena on auttaa ennen kaikkea hahmottamaan kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä, ja tarjota näin tukea nuoren sijaishuoltoasiakkuuden yhteiselle perus- ja ihmisoikeusperustaiselle tarkastelulle.  Lainsäädäntö ja järjestelmät muuttuvat nopeaan tahtiin. Siltä osin kuin se on mahdollista, materiaalissa on pyritty myös siihen, että se kestäisi aikaa. Toivottavasti materiaali onnistuu kuitenkin herättelemään lisätiedon tarpeita, ja vastaukset taas löytyisivät nuorten ja aikuisten yhteisissä keskusteluissa.

On myös hienoa, jos materiaali osoittautuu sellaisesti, että sitä voisi hyödyntää erilaisten jatkokehittelyjen pohjana. Ehkä sisältöjä hyväksikäyttäen voisi esim. laatia yhdessä nuorten kanssa oman esitteen nuoren oikeuksista ja niiden turvaamisesta juuri heidän omassa sijaishuoltopaikassaan? Hyödynnettävyyden lisäämiseksi materiaalin voi myös tulostaa sivuilta ja suoraan tästä.