Mitä NOJA-hankkeella tavoitellaan?

NOJA-hankkeen keskiössä on nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa. Tavoitteenamme ja toiveenamme on, että sijaishuollossa olevat nuoret saisivat entistä enemmän tietoa oikeuksistaan ja asemastaan lastensuojelun asiakkaana. Hankkeen kohderyhmänä ovat lastensuojelullisin perustein kodin ulkopuolelle sijoitetut noin 13-17 -vuotiaat nuoret.

Hankkeessa kehitetään tapoja avata nuorille oikeuksien sisältöjä ja merkitystä sekä työskennellään nuorten kanssa kehitettyjen mallinnusten pohjalta. Hankkeella halutaan samalla lisätä yleisesti tietoa siitä, mikä merkitys nuorelle on sillä, että hän saa riittävästi tietoa omasta asemastaan ja oikeuksistaan sijoituksen aikana. Osana hanketta tuotetaan myös nuoren oikeuksia ja asemaa koskevaa materiaalia.

NOJA-hankkeen tärkeänä tavoitteena on löytää keinoja ja välineitä siihen, että nuoret saisivat tietoa asemastaan ja oikeuksistaan lastensuojelun asiakkaina juuri heille soveltuvalla ja heitä kiinnostavalla tavalla. Oleellista on löytää puhe- ja jäsennystapoja, joilla osin vaikeaselkoisiakin asioita voidaan välittää nuorille ymmärrettävällä tavalla.

Nuorten kanssa työskentely tapahtuu pienryhmissä, jotta jokaisen nuoren osallisuus voidaan parhaiten varmistaa. Nuoria kohdattaessa asioiden käsittely tapahtuu yleisellä tasolla, eli tarkoitus ei ole tarkastella nuorten omia henkilökohtaisia asioita. Olennaista on yhteistyö nuorten kanssa päivittäin arjessa työskentelevien ammattilaisten kanssa. On tärkeää, että ammattilaiset ovat tietoisia niistä teemoista ja tarkastelutavoista, joita nuorten kanssa käsitellään.

Hankkeeseen on saatu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n kolmevuotinen avustus vuosiksi 2018-2020. Syksyllä 2017 ideaa kehitettiin Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahalla.

Hankkeen taustayhteisönä toimi tavoitteiden toteuttamiseksi perustettu Puolellasi ry, jonka puitteissa hankeideaa edistettiin tiiviissä yhteistyössä eri sijaishuollon toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Puolellasi ry:llä ei ole erillisiä internet-sivuja.

HANKE ON PÄÄTTYNYT MAALISKUUSSA 2021

Yhteys:
reetta.peltonen(at)noja.io
pasi.pollari(at)noja.io