Oikeudesta kasvaa vastuullisuuteen

Puhuttaessa nuorille kuuluvista oikeuksista esiin nousee usein kysymys myös nuorten velvollisuuksista. Asiaa on tarkasteltu mm. yhteiskuntaan liittymiselle ja ihmisten väliselle kanssakäymiselle annettavien merkitysten kautta. Usein velvollisuudet liittyvät oikeuksien käyttöön, esimerkiksi nuorten taloudelliseen toimijuuteen. Myös itsestä huolehtiminen edellyttää vastuullista toimintaa.

Lasten ja nuorten kohdalla velvollisuudet liittyvät usein arjen tilanteisiin. Vastuulliseen ajatteluun opitaan harjoittelemalla. Vastuullisuus vaatii sitoutumista, reflektointia ja konkreettisia taitoja. Vastuullisuus on jo olemassa ja samalla osin vielä potentiaalina kasvavassa ja kehittyvässä lapsessa ja nuoressa. Sen vuoksi todellista vastuun kantamisen taakkaa on tärkeä rajata heidän kohdallaan. Pienikin lapsi oppii helposti vihreän valon merkityksen tieliikenteessä, mutta vastuu omasta tai muiden turvallisuudesta on kuitenkin paljon isompi kysymys. Sen haltuunotto vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.

Perus- ja ihmisoikeuksien taustalla olevat ajatukset ovat yhteydessä ihmisenä kasvun ja erityisesti vastuunottoon kasvamisen välttämättömyyteen.  Tämä on yksi syy, miksi lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä sekä omista että muiden perus- ja ihmisoikeuksista.

Perus- ja ihmisoikeudet rakentavat korvaamattomalla tavalla käsitystämme hyvän ja ihmisarvoisen elämän perusedellytyksistä. Nuorille se tarkoittaa tietoa oikeuksistaan, joiden avulla he voivat jäsentää arvoaan ihmisinä ja muokata käsitystään vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perusteista maailmassa.

Perus- ja ihmisoikeusperustainen lähestymistapa painottaa ajatusta, että meidän kaikkien tulee osoittaa kunnioitusta ihmisarvoa turvaavia oikeuksia kohtaan ja noudattaa niitä. Tämä on mahdollista, kun jo lapsena ja nuorena opimme tunnistamaan niitä tilanteita, joissa oikeudet toteutuvat, niiden toteutumista edistetään tai niitä erityisesti suojataan.

Vastuullisuus itseä ja muita kohtaan rakentuu arvostamisen ja kunnioittamisen asenteesta, ja siihen liittyy kyky arvioida niin omaa hyvinvointia kuin myös kanssaihmisten tarpeita. Vastuullisuuden perustana on myös taito hahmottaa erilaisia syy-seuraussuhteita, joihin jo lapsuusiällä on tärkeä saada monipuolisesti kokemusta. Vastuullisuuteen kasvamista vahvistaa lapsen ja nuoren oma kokemus hyvästä ja oikeudenmukaisuudesta. Sitä vahvistaa myös lasten ja nuorten mahdollisuus kiinnittää tärkeinä pitämiään asioita pysyväksi osaksi omaa elämäänsä ja osallisuuttaan. Tulevaisuuden kuva on myös tärkeä: viime kädessä vastuullisuuteen liittyy kysymys luottamuksesta ja kyvystä ylläpitää toivoa elämän muutoskohdissa ja maailmankuvan muuttuessa.

Pasi Pollari