Erilaisia ja samanlaisia tiedontarpeita

Jokaisen nuoren tausta ja tilanne on omanlainen, myös sijaishuollossa. Myöskin nuorten tiedontarpeet ja tiedollinen ymmärrys ovat siten aina yksilöllisiä. Tämä näkökulma on vahvistunut ja konkretisoitunut kohtaamisissamme nuorten kanssa.

Siihen, millaisia tiedontarpeita nuorella on, vaikuttavat varmasti lukuisat eri tekijät. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi oma persoonallisuus, historia ja kokemukset sekä nuoren juuri senhetkinen elämäntilanne ja sen käsitteleminen.

NOJA-hankkeessa olemme pyrkineet löytämään keskeisiä kokonaisuuksia, joiden pohjalle ymmärrystä omasta yksilöllisestä asemasta sijaishuollossa voisi rakentaa. Nämä kokonaisuudet näkyvät yllä olevassa kuviossa: mitkä ovat nuoren erityisen tärkeät oikeudet sijaishuollossa; mitä keinoja järjestelmä tarjoaa nuorelle vaikuttaa itse omiin asioihinsa sekä; mitkä ovat eri sijaishuollon aikuisten vastuut ja velvollisuudet nuoren oikeuksien turvaajina.

”Oikeuksiahan nyt on vaikka mitä”, totesi eräskin nuori. Oikeuksia on tosiaan lukuisia ja lisäksi oikeuksia on eritasoisia. Näemmekin tärkeäksi, että nuori hahmottaisi ainakin ne kaikkein keskeisimmät perus- ja ihmisoikeudet, jotka lastensuojelun tulee hänelle turvata ja jotka ovat toisaalta sijaishuollon erityisessä huolenpidon kontekstissa erityisen alttiina ristiriitatilanteille.

Nuoren osallistumisoikeudet olemme nähneet tarpeelliseksi pilkkoa konkreettisempiin osiin. Olemme jaotelleet nuoren vaikuttamisen keinoja sijaishuollossa seuraavasti: nuoren oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada perustelut, oikeus asiakastietoon sekä nuorella käytössä olevat eri oikeusturvakeinot.

Kolmas tärkeä hahmotettava kokonaisuus on eri aikuisten velvollisuudet ja vastuut sijaishuollossa: mitkä ovat oman sosiaalityöntekijän velvollisuudet, erityisesti suhteessa arjen aikuisiin? Entä mikä valvontaviranomaisen rooli on nuoren oikeuksien turvaajana? Myöskään muiden ammattilaisten, etenkään opettajien ja terveydenhuollon ammattilaisten, tärkeitä rooleja ei saa unohtaa.

Kun näistä kolmesta eri kokonaisuudesta ja niiden välisistä yhteyksistä alkaa hahmottua yhteneväisempi kuva sijaishuollon maailmasta, on myös yksityiskohtaisemman tiedon etsiminen ja muodostaminen helpompaa – kunkin nuoren omista tarpeista ja tilanteesta riippuen.