NOJA <3 perus- ja ihmisoikeudet

NOJA-toiminnassa tarkastelemme sijaishuoltoa ja sijoitetun nuoren asemaa perus- ja ihmisoikeuksien viitekehyksestä. Tämän vuoksi toiminnassa onkin perus- ja ihmisoikeuskasvatukseen ja sen tavoitteisiin liittyviä piirteitä.

Tarkastelutavan kautta nuoret saavat ensinnäkin tietoa ja ymmärrystä perus- ja ihmisoikeuksista yleisinä ja kaikille yhtäläisesti kuuluvina oikeuksina. Lisäksi tavoitteena on auttaa nuoria näkemään, kuinka perus- ja ihmisoikeuksien sisältö ja merkitys konkretisoituvat lastensuojelussa ja nuoren elämässä.

Yhdessä nuorten kanssa käytävien keskustelujen ja erilaisten toiminnallisten tehtävien avulla haemme vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Miksi perus- ja ihmisoikeudet ovat erityisen tärkeitä? Miten nuoren perus- ja ihmisoikeuksia pyritään turvaamaan sijaishuollossa? Miksi ja miten nuoren perus- ja ihmisoikeuksia saatetaan joskus joutua rajoittamaan? Miten nuoret voivat itse edistää omien perus- ja ihmisoikeuksiensa toteutumista?

Käsittelyn perustana on ihmisarvon käsite, joka on perus- ja ihmisoikeuksien moraalinen ja juridinen ydinkäsite. Toisaalta yhdistämme asioiden käsittelyn vahvasti nuoren arkeen, sillä perus- ja ihmisoikeudet ovat ennen kaikkea meidän jokaisen arkipäivää! Keskeisenä tarkastelun kohteena on nuoren oman osallisuuden merkitys läpileikkaavana ihmisoikeusperiaatteena: osallistumisoikeus turvaa nuoren kaikkien oikeuksien toteutumista.

Tavoitteenamme on, että perus- ja ihmisoikeusperustainen lähestymistapa toisi nuorelle uudenlaista kykyä jäsentää lastensuojelun toimia omassa asiassaan ja voimaannuttaa heitä arvostamaan itseään oikeuksien haltijana ja käyttäjänä. Lisäksi toiveena on saavuttaa myös laajempaa vaikutusta: parhaassa tapauksessa yksilöiden oikeuksia ja osallistumista koskevat periaatteet iskostuisivat nuorten mieliin pätevinä elämää ohjaavina periaatteina läpi eri elämänalojen ja ikäkausien, eivät rajoittuen vain nuoren sijoituksen aikaan.