Luottamuksesta

Lastensuojelun sijaishuollossa oleville nuorille on tärkeää, että he voivat luottaa ympärillään oleviin aikuisiin. Luottamusta rakentaa se, että nuori voi tunnistaa aikuisen läsnäolon turvalliseksi, nuori voi kokea, että häntä kohdellaan arvostavasti, nuoren näkemyksiä ja mielipiteitä kunnioitetaan ja ne huomioidaan nuoren asioista päätettäessä. Lisäksi luottamusta rakentaa se, että nuori voi halutessaan käydä keskustelua aikuisten kanssa siitä, onko hänen asioitaan hoidettu asianmukaisesti ja laadukkaasti.

Luottamuksen kokeminen ei ole aina vakaa ja pysyvä tila nuoren ja hänen asioistaan vastaavien aikuisten välillä. Epäluottamukselle on annettava myös tilaa. Se on usein edellytys muutoksen mahdollisuudelle. Myös aikuiset voivat kokea epäluottamusta nuoren toimia kohtaan. Epäluottamuksen tunnistaminen, oli kyseessä sitten nuoren kokemus arkipäivän sääntöjen epäreiluudesta sijaishuoltopaikassaan tai itseään koskevan päätöksen virheellisyydestä, on tärkeä lähtökohta sille, että nuoren tilanteessa, yhdessä nuoren kanssa, voidaan hakea yhteistä ymmärrystä lisääviä näkökulmia. Viimekädessä luottamusta voi vahvistaa myös se, että nuorta autetaan käyttämään oikeusturvakeinoja, kun yhteistä ymmärrystä ei ole saavutettu.

NOJA-toiminnassa ajattelemme, että  sijaishuollossa olevan nuoren luottamusta voidaan osaltaan vahvistaa sillä, että häntä autetaan ymmärtämään mistä lastensuojelussa on kysymys, kuinka nuoren asema ja oikeudet turvataan lastensuojelussa ja miten nuori voi itse vaikuttaa omassa asiassaan. Asioiden ymmärtäminen edellyttää nuorelta sitä, että hänelle tarjotaan mahdollisuutta saada asioista riittävästi tietoa hänelle sopivalla tavalla; esim. siitä, miksi asioita tehdään tietyllä tavalla ja kuka niistä vastaa, tai mitä nuori voi tehdä, jos kokee tuleensa väärin kohdelluksi.

Tieto tekee asiat paremmin ymmärrettäväksi: asiat eivät vain tapahdu, vaan niillä on perustellut syynsä. Asioista tulee keskusteltavia ja läpinäkyviä. Tärkeää on, että nuoren asioista vastaavat aikuiset tiedostavat nuoren tiedon saannin ja ymmärryksen kehittämisen tarpeen ja kuinka heidän tulee näihin nuorten tarpeisiin vastata. Nuoret itse pitävät tärkeänä, että he voivat halutessaan saada tietoa ja vaikuttaa omiin asioihinsa.

Olemme pohtineet yhdessä nuorten kanssa ymmärryksen merkitystä luottamuksen kokemisen kannalta. Nuoren ymmärrys kehittyy vuorovaikutuksessa, jossa hän tunnistaa olonsa turvalliseksi,  voi kokea arvostusta ja olla omalla tavallaan aktiivinen osapuoli. Yhdessä aikuisten kanssa keskustelu on nuorelle tärkein tapa saada tietoa ja löytää merkityksiä niille asioille ja ilmiöille, jotka nuoren mielessä vaikuttavat hänen suhtautumiseen ja uskoon siitä, mihin hän voi elämässään luottaa.

Pasi