Ajatuksia oikeuksista, tiedosta ja unelmista

Lapsen oikeuksien viikkoa, joka huipentuu lapsen oikeuksien päivään 20.11., vietetään tänä vuonna unelmiin ja tulevaisuuteen liittyvillä teemoilla.

Unelmien arvo on niiden ainutkertaisuudessa: ne kasvavat yksilön kokemuksien ja maailmankuvan kautta. Nuoren kohdalla unelmat ovat keino kiinnittyä omaan ihmisarvon kokemukseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Nuoren unelmien tulee saada näkyä.

Nuorella haaveet ja unelmat liittyvät usein tulevaisuuden opiskeluihin ja ammatinvalintaan. Unelmien kannalta oleellinen perus- ja ihmisoikeus onkin oikeus oppimiseen, ja aikuisen sille antama tuki. On sanomattakin selvää, että myös oikeus terveyteen on tärkeä unelmia kannatteleva oikeus. Nuoren mielenterveyden tukemisella voi olla ratkaiseva merkitys tilanteissa, joissa esiintyy unelmia lannistavaa näköalattomuutta.

Luovuus kumpuaa levosta. Unelmointi ei ole helppoa tilanteessa, jossa arki väsyttää ja elämästä puuttuu mielekkäitä virikkeitä. Sen sijaan levännyt, ja merkityksellisen tekemisen kautta inspiroitunut mieli voi johtaa unelmia aivan uudenlaisille poluille. Siksi nuoren oikeus lepoon ja vapaa-aikaan on niin tärkeä toteutua. Oikeutta leikkiin ei saa unohtaa nuorisoikäistenkään kohdalla.

Aikuisten rooli nuoren unelmien kohtaamisessa, tukemisessa ja toteuttamisessa on keskeinen. Nuorten unelmia tulee käsitellä hienovaraisesti, sillä ne ovat yhteydessä kokemuksiin ja ymmärrykseen itsestä ja maailmasta. Nuori tarvitsee tukea unelmakuviensa ja näkemystensä rakentamisessa ja muokkaamisessa. On tärkeää vahvistaa uskoa unelmiin realistisella ja suunnitelmallisella tavalla, välttäen ennakkoluuloja ja asenteita, jotka vahvistaisivat kielteistä ja unelman kanssa yhteensopimatonta minäkuvaa. Unelmia ei tule nähdä vain ihmisen sisäisen maailman tuotoksina, vaan ne rakentuvat vuorovaikutuksessa.

Nuoren oikeuksiaan ja asemaansa koskeva tieto vahvistaa nuoren kuvaa itsestään ja suhteestaan ympäröivään maailmaan. Saatu asianmukainen tieto muokkaantuu vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa ymmärrykseksi. Kasvava ymmärrys taas luo nuorelle uudella tavalla kuvaa elämässä tavoiteltavista asioista, uskoa mahdollisuuksiin tavoitella haluamiaan asioita, käsitystä omista kyvyistä unelmien saavuttamiseksi sekä visioita konkreettisesta suunnitelmasta kohti unelmia. Tätä kaikkea voidaan kutsua myös unelmoinniksi.

Vinkki lapsen oikeuksien viikon viettoon: Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä millaisiin arvoihin ja periaatteisiin hyvä, unelmia kannatteleva kasvatus perustuu. Tämän keskustelun tueksi voi tarkastella lapsenhuoltolain 1 §:ä, joka ohjaa kaikkea, myös sijaishuollossa tehtävää kasvatustyötä.

Lainkohdan voi printata täältä.

Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa kaikille!