Kevät nuorten kanssa

Kukapa osaisi vastata paremmin kysymykseen miten nuorille tulisi kertoa heidän oikeuksistaan ja asemastaan, kuin nuoret itse!

Tästä syystä kokosimme hankkeen käynnistyttyä ensi töiksemme ryhmän nuoria, joilla on omakohtaista kokemusta sijaishuollosta. Kevään työskentelyyn osallistui viisi 15-18-vuotiasta nuorta, jotka tulivat kolmesta eri sijaishuoltopaikasta. Mukana tapaamisissa oli lisäksi kokemusasiantuntija Osallisuuden Aika ry:stä.

Viikoittaiset tapaamiset

Aloitimme työskentelyn nuorten kanssa huhtikuun lopulla ja kokoonnuimme sen jälkeen pääsääntöisesti joka tiistai aina juhannusviikolle saakka. Tapaamisia kertyi kevään aikana yhteensä kahdeksan.

Olimme valmistelleet kullekin tapaamiskerralle oman teemansa, jonka käsittelyä kokeilimme ja kehitimme yhdessä nuorten kanssa. Kevään aikana mietimme muun muassa yksityisyyden suojan ja muiden sijoitetulle nuorelle tärkeiden perusoikeuksien sisältöä, laitoksen sääntöjen ja rajoitustoimenpiteiden tarkoitusta ja tavoitteita sekä sijaishuollossa tehtävien päätösten ja suunnitelmien laatimista ja merkitystä.

Sijaishuollon valvontaa pohdimme vierailemalla eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa, jossa nuorille kerrottiin laillisuusvalvonnan tavoitteista ja keinoista. Nuoret kertoivat jälkikäteen vierailun elävöittäneen ja konkretisoineen asiaa hyvällä tavalla.

Moneen seikkaan evästystä

Työskentelyn aikana pohdimme ja testasimme yhdessä nuorten kanssa ensinnäkin sitä, miten eri aiheet avautuvat nuorille parhaiten. Lisäksi kehitimme ja kokeilimme erilaisten työskentelytapojen toimivuutta. Työskentelyn loppupuolella käytimme aikaa erityisesti sen pohtimiseen, miten nuorille saataisiin luotua kokonaiskuva sijaishuollon järjestelmästä sekä heidän oikeuksistaan ja asemastaan siinä.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi saimme nuorilta tärkeitä näkökulmia liittyen tulevan NOJA-toiminnan käytännön toteutukseen ja esimerkiksi siihen, missä muodossa nuorille tulisi tuottaa materiaalia. Monet näkökulmista olisivat jääneet ilman nuoria meiltä aikuisilta huomaamatta.

Mieleenpainuva yhteistyö

Työntekijöinä koemme saaneemme nuorilta juuri sitä, mitä olimme toivoneet – ideoita, näkökulmia ja ajatuksia NOJA-toiminnan jatkokehittämistä varten. Ja lisäksi työskentely nuorten kanssa oli hauskaa!

Nuorilta saadun palautteen perusteella kevät oli ollut heillekin mielenkiintoinen ja antoisa. Nuorten sanoin: ”Hyvä ryhmähenki”, ”Keskustelu oli sujuvaa ja saatiin paljon mielipiteitä eri kulmista. Asioista oli helppo puhua”, ”Aiheiden käsittely huolellisesti antoi enemmän ymmärrystä.”

Vaikka varsinainen työskentely tämän ryhmän kanssa päättyi juhannusviikolla, tulevat nuorten näkemykset myös jatkossa vaikuttamaan vahvasti NOJA-toimintaan.